Jesteś tutaj: Ratuj Szkoły Listy i opinie Walka mieszkańców wsi o szkołę w Lipnicy
Walka mieszkańców wsi o szkołę w Lipnicy

 

Trudne sprawy: Lipnica - pobierz plik pdf (87 KB) Trudne sprawy: Lipnica - pobierz plik Word (117 KB) Lipnica, 27 stycznia 2009 r.

 

Szkoła Podstawowa w Lipnicy (gmina Dębowa Łąka, woj. kujawsko-pomorskie)spłonęła w noc sylwestrową 1978 r. Pogorzelisko zostało uporządkowane w czynie społecznym, z wykorzystaniem prywatnego sprzętu mieszkańców. Odbudowa szkoły odbyła się w dużej mierze rękami mieszkańców Lipnicy i sąsiednich wsi (Małego Pułkowa, Sokoligóry, Wielkiego Pułkowa), m.in. stolarkę okienną wykonał Tadeusz Zieliński, a hydraulikę Henryk Czubek. Już 1 września 1980 roku dzieci rozpoczęły nowy rok szkolny w nowych budynkach (piętrowy budynek główny i dobudowana sala gimnastyczna). Po odbudowie, jako szkoła samorządowa, działała do sierpnia 2008 roku.

Obecnie (rok szkolny 2008/09) w gminie są dwie szkoły podstawowe i jeden zespół (szkoła podstawowa i gimnazjum). Do szkół tych uczęszcza łącznie około 420 uczniów. Szkoła w Lipnicy, w dniu zamknięcia 31 sierpnia 2008 r. liczyła 73 uczniów, w tym 9 dzieci w oddziale przedszkolnym.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipnica, Małe Pułkowo, Wielkie Pułkowo, Sokoligóra „Mała Ojczyzna” zostało założone w roku 2001, gdy po raz pierwszy zaczęto w gminie Dębowa Łąka mówić o likwidacji szkoły w Lipnicy.

Stowarzyszenie jest bardzo aktywne, wygrywa konkursy m.in. w Fundacji Wspomagania Wsi, aktualnie oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu w PO KL 9.5 – w planie ma utworzenie ogniska przedszkolnego, prowadzenie warsztatów dziennikarskich dla młodzieży i edukacji dorosłych ukierunkowanej na zdobywanie nowych umiejętności zawodowych i pozazawodowych.

Głównym celem stowarzyszenia jest jednak poprowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lipnicy.

Dziś główną przeszkodą jest niezgoda wójta Stanisława Szarowskiego na wykonanie uchwały rady gminy o użyczeniu stowarzyszeniu budynku po zamkniętej szkole samorządowej.

 

 

Historia działań Stowarzyszenia na rzecz uruchomienia niepublicznej szkoły podstawowej w Lipnicy

 

28.08.2007

 

Zgłoszenie przez radną Małgorzatę Olejarczuk formalnego wniosku o debatę na temat funkcjonowania szkół w gminie Dębowa Łąka.

15.11.2007

 

Sesja rady gminy dotycząca oświaty na terenie gminy Dębowa Łąka. Deklaracja Stowarzyszenia o woli prowadzenia niepublicznej szkoły podstawowej.

22.11.2007

 

Zebranie rodziców – przekazanie przez radną stanowiska wójta i rady gminy w kwestiach związanych z funkcjonowaniem szkoły. Rodzice upoważnili radnych do zajmowania stanowiska w sprawie woli mieszkańców utrzymania placówki.

8.12.2007

 

Złożenie przez mieszkańców Lipnicy i Małego Pułkowa petycji wyrażającej sprzeciw wobec zamiaru likwidacji szkoły (153 podpisy) – brak odzewu ze strony władz

Styczeń 2008

 

Zebranie stowarzyszenia – przyjęcie pisemnych deklaracji posyłania do przyszłej niepublicznej szkoły 47 dzieci do klas I–VI oraz 11 dzieci do oddziału przedszkolnego od 39 rodziców. W zebraniu uczestniczyło ok. 85 proc. rodziców.

1.02.2008

 

Podjęcie przez radę gminy uchwały o zamiarze likwidacji placówki oświatowej.

19.02.2008

 

Spotkanie wójta z rodzicami dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Lipnicy. Zajęcie przez rodziców jednoznacznego stanowiska: rozumiemy, że względy finansowe nie pozwalają na utrzymanie placówki samorządowej, poprowadzimy szkołę niepubliczną.

28.02.2008

 

Złożenie na ręce wójta wniosku o użyczenie stowarzyszeniu budynku wraz z wyposażeniem na cele edukacyjne i wychowawcze w przypadku likwidacji Szkoły Podstawowej w Lipnicy.

11.04.2008

 

Podjęcie przez radę gminy uchwały o likwidacji Szkoły Podstawowej w Lipnicy.

14.04.2008

 

Negatywna odpowiedź wójta na złożony przez stowarzyszenie wniosek o użyczenie budynku.

2.04 2008

 

Wyrażenie woli mieszkańców wsi (w formie uchwały zebrania wiejskiego), by budynki stanowiące mienie komunalne wsi służyły jej mieszkańcom.

18.04.2008

 

Złożenie wniosku do rady gminy o użyczenie budynku na sześć lat.

21.04.2008

 

Rada gminy wyraża pozytywnie stanowisko (w formie opinii) w sprawie użyczenia budynków stosunkiem 7 głosów za i 7 wstrzymujących się.

7–8.05.2008

 

Złożenie przez 30 rodziców wezwania do rady gminy – postulat usunięcia naruszenia ich interesów prawnych poprzez uchylenie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Lipnicy.

12.06.2008

 

Uchwała zebrania wiejskiego wyrażająca wolę mieszkańców, aby budynek likwidowanej szkoły pozostał siedzibą szkoły niepublicznej i lokalnych organizacji.

Czerwiec 2008

 

Rozmowy bezpośrednie, interwencja na wyższym szczeblu (Urząd Marszałkowski – wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Maciej Eckardt i dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Jerzy Janczarski, Urząd Wojewódzki – wicewojewoda Dariusz Kurzawa). Osobiste i pisemne prośby o poparcie posłów: Domiceli Kopaczewskiej, Ewy Kierzkowskiej, Antoniego Mężydły, podsekretarza stanu w MEN Zbigniewa Włodkowskiego, wicepremiera Waldemara Pawlaka, wiceministra Zbigniewa Sosnowskiego. Wszystkie wymienione osoby poparły u wójta nasze starania w formie pisemnej (W. Pawlak, Z. Włodkowski), telefonicznej (D. Kopaczewska) lub osobiście (Z. Sosnowski).

7.07.2008

 

Spotkanie mieszkańców Lipnicy w sprawie wsparcia starań o użyczenie przez wójta gminy Dębowa Łąka budynków po zlikwidowanej szkole z dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Zofią Kilanowską i starszym wizytatorem kuratorium Zbigniewem Jaguszewskim.

Lipiec 2008

 

Komisja Dialogu Społecznego powołana przez wojewodę, mimo zaproszenia, bez udziału wójta. Konkluzja: ponieważ stowarzyszenie nie ma środków na poprowadzenie szkoły niepublicznej do stycznia 2009 r., należy wstrzymać się z uruchamianiem placówki do przyszłego roku, w zamian za co władze gminy powinny udostępnić budynek w roku 2008 na prowadzenie działalności mającej na celu aktywizację mieszkańców. W tym czasie stowarzyszenie przygotuje się do poprowadzenia szkoły, m.in. poprzez złożenie w ustawowym terminie wniosku o subwencję.

Czerwiec–sierpień 2008

 

Liczne protesty mieszkańców (oplakatowanie budynków szkoły, protest przed urzędem gminy, artykuły w prasie, audycje telewizyjne) przeciwko blokowaniu inicjatywy utworzenia szkoły niepublicznej.

Sierpień 2008

 

Złożenie przez stowarzyszenie wójtowi pisemnej oferty dotyczącej zagospodarowania budynków zlikwidowanej szkoły. W ofercie m.in. prowadzenie niepublicznej szkoły i przedszkola, siedziba lokalnych organizacji, świetlica dla młodzieży.

III dekada sierpnia 2008

 

Złożenie przez 4 radnych projektu uchwały rady gminy o użyczeniu budynków  zlikwidowanej szkoły w Lipnicy stowarzyszeniu na cele statutowe. Rada przegłosowała uchwałę na komisji stosunkiem głosów 7 za, 5 wstrzymujących się jako intencyjną. Na sesji rady nad uchwałą nie głosowano – uzasadnienie: rada daje wójtowi czas na polubowne załatwienie sprawy. Deklaracja Wójta, że do końca września 2008 r. przekaże stowarzyszeniu budynek; rodzice zapisują dzieci do czterech różnych szkół.

29.08.2008

 

Stowarzyszenie składa wniosek o subwencję oświatową na rok szkolny 2009/2010.

Październik 2008

 

Wójt komunikuje dwóm radnym (prezesowi i wiceprezesowi stowarzyszenia), że nie mogą głosować w sprawie projektu uchwały o użyczenie budynków z powodu konfliktu interesów.

19.10.2008

 

Na zebraniu stowarzyszenia zarząd (w tym dwóch radnych) składa rezygnację z pełnionych funkcji, wybierany jest nowy zarząd.

29.10.2008

 

Głosowanie nad uchwałą rady gminy o użyczeniu na sześć lat budynków stowarzyszeniu na działalność statutową. 11 radnych głosuje za, 3 wstrzymuje się (uchwała nr 34/08).

6.11.2008

 

Wójt zaskarża uchwałę do Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

12 grudnia 2008

 

Do wójta wpływa pismo podpisane przez kierownika Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, który nie uchyla uchwały. Wójt nie zgadza się upublicznić tego stanowiska, mimo prośby przewodniczącego rady.

6.01.2009

 

Wójt przekazuje zarządowi stowarzyszenia stanowisko, że nie musi przekazać budynków stowarzyszeniu, a od decyzji Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego będzie się odwoływał. Argumentuje, że rada gminy weszła w sferę uprawnień wójta.

9.01.2009

 

Stowarzyszenie wzywa na piśmie przewodniczącego rady gminy do interwencji w sprawie niewykonania przez wójta uchwały rady nr 34/08, która, nieuchylona przez nadzór, jest prawomocnym aktem prawa miejscowego i powinna być wykonana. Przewodniczący rady gminy do tej pory (27.01.2009) nie ustosunkował się do pisma.

20.01.2009

 

Stowarzyszenie składa skargę do wojewody kujawsko-pomorskiego na fakt niewykonania uchwały nr 34/08 rady gminy Dębowa Łąka o użyczeniu budynku. Stanowisko stowarzyszenia poparli radni.Czekamy na rozwój wypadków, mając ciągle nadzieję, że od 1 września 2009 roku w szkole w Lipnicy znów będą się uczyć dzieci, a wysiłki społeczności lokalnej i stowarzyszenia będą wspierały rozwój wsi i społeczeństwa obywatelskiego.

(-) Prezes Jolanta Muchewicz

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipnica, Małe Pułkowo, Wielkie Pułkowo, Sokoligóra „Mała Ojczyzna”
Lipnica 9, 87-207 Dębowa Łąka
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.